010 411 2801
24/7 PÄIVYSTYS

tel
 
logo
,

010 411 2801
24/7 PÄIVYSTYS

tel

PALVELUT

Ota yhteyttä


HENKILÖTURVALLISUUS

Henkilöriskien hallinta ja avainhenkilöihin kohdistuvien uhkien hallinta

Uhka-arvio

Henkilöriskikartoituksen ja erityisen uhka-arvio –työkalun avulla selvitämme avainhenkilöihin kohdistuvien uhkien realistisen tason. Uhka-arvio –työkalu toimii erinomaisesti myös arvioitaessa kohdennettujen uhkausten uskottavuutta ja uhkaajan vaarallisuutta. Asiantuntijamme laatiman henkilöriskikartoituksen, uhka-arvion ja haavoittuvuusanalyysin lopputuotteena syntyvä raportti sisältää myös riskien ja haavoittuvuuden pienentämiseen, sekä uhkatason laskemiseen johtavat toimenpidesuositukset

Omatoiminen varautuminen

Henkilöturvallisuussuunnitelma sisältää aina organisaation omatoimiseen varautumiseen liittyen yhteenvedon tarvittavista turvallisuusjärjestelyistä, sekä käytännön toimintamalleista uhkatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi sekä vaaratilanteissa toimimiseksi. Tarvittaessa asiantuntijamme perehdyttävät henkilöstönne suunnitelman sisältöön ja toimintamalleihin. Omatoiminen varautuminen on usein riittävä ja kustannustehokas riskienhallintamenetelmä kriittisten henkilöresurssien turvaamiseksi.

Henkilösuojaus

Henkilösuojauksella tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla turvataan suojattavan henkilön koskemattomuus, yksityisyys, liikkumisvapaus ja työrauha. Henkilösuojaus toteutetaan aina uhka-arvion perusteella laadittavan suojaussuunnitelman mukaisesti, huomaamattomasti ja matalalla profiililla. Huolellisesti suunniteltu ja ammattitaitoisesti toteutettu henkilösuojaus on sijoitus, mikä parantaa avainhenkilöiden tuottavuutta.

Viranomaisyhteistyö

Toimimme läheisessä yhteistyössä viranomaisten kanssa ja pystymme käynnistämään ennalta estävät ja akuutit toimenpiteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Asiantuntijamme tekevät tarvittaessa rikosepäilyistä tutkintapyynnön, laativat esitutkinnan käynnistämistä varten tarvittavat materiaalit ja toimivat asiantuntevina todistajana tutkintaprosessissa.

Security Advisor - Henkilöturvallisuusasiantuntija

Henkilöturvallisuusasiantuntijamme ja -neuvonantajamme avustavat organiaationne henkilöturvallisuusstrategian laatimisessa tai päivittämisessä, sen jalkauttamisessa sekä sen kokonaistehokkuuden arvioinnissa. Security Advisor -palvelu mahdollistaa jatkuvan tilannekuvan ylläpidon ja nopean reagoinnin muuttuvissa tilanteissa. Tyypillinen esimerkki on tilanne, missä omatoiminen varautuminen ei ole enää riittävää kohonneen uhkatason johdosta ja varsinaiset henkilösuojaustoimenpiteet joudutaan aktivoimaan.

Kysy lisää henkilöturvallisuuspalveluistamme, asiantuntijamme vastaa 24 tunnin sisällä yhteydenotostanne. Käsittelemme kaikki yhteydenotot luottamuksellisesti.

Kiireellisissä tilanteissa tavoitatte asiantuntijamme puhelimitse 010 411 2801, 24 tuntia vuorokaudessa

01.

RIKOSTURVALLISUUS

Rikoksilta suojautuminen ja väärinkäytösten hallinta

Rikostorjunta

Rikostorjuntapalvelumme sisältävät rikostilanteen kartoittamisen, haavoittuvuusanalyysin sekä rikostorjuntasuunnitelman laatimisen. Rikostorjuntasuunnitelmassa arvioidaan rikosriskien todennäköisyys sekä riskin toteutuessa siitä seuraavien taloudellisten ja tuotannollisten vahinkojen suuruus ja laajuus. Suunnitelma sisältää luonnollisesti rikostorjunnan toimintamallit ja parhaat käytänteet organisaation omatoimiseen varautumiseen. Palvelumme kattaa myös jo tapahtuneiden rikosten paljastamisen ja selvittämisen yksityisen tutkinnan keinoin. Tutkinnassa selvitetään rikoksen laatu, olosuhteet, asianosaiset sekä rikoksen kautta saavutettu hyöty ja aiheutettu vahinko mahdollista oikeusprosessia varten.

Tarkkailu- ja vastatarkkailu

Seurannalla ja tarkkailulla tarkoitetaan tiettyyn tai tiettyihin henkilöihin kohdistuvaa, jatkuvaa tai toistuvaa, laillista tiedonhankintaa. Laillinen, toimeksiantosopimukseen perustuva ja ammattimainen tarkkailu saattaa olla tarpeen kohdehenkilön luotettavuuden selvittämiseksi tai väärinkäytösten ja rikosten paljastamiseksi.

Laittoman tarkkailun paljastamisella ja vastatarkkailutoiminnalla suojataan kriittisiä henkilöresursseja, tärkeää omaisuutta tai tietoa niihin kohdistuvilta rikoksilta.

Yksityinen tutkinta

Yksitysiä tutkintapalveluitamme käytetään usein sellaisiin rikos- ja riita-asioihin, joiden luonteen vuoksi tutkintatoimenpiteiltä edellytetään erityistä ammattitaitoa, hienotunteisuutta ja luottamuksellisuutta. Tyypillisesti kyse on yritykseen kohdistuneen rikoksen tai väärinkäytöksen paljastamisesta tai selvittämisestä. Yksityistä tutkintaa voidaan käyttää myös eri laajuisiin tausta- ja luotettavuusselvityksiin.

Fyysinen tietoturva & HUMINT

Humint (Human Intelligence) Henkilötiedustelu

Henkilötiedustelulla tarkoitetaan laillista tiedonhankintaa henkilöitä haastattelemalla. Henkilötiedustelun tarkoituksena on tuottaa riskienhallintaan ja yritysturvallisuuden parantamiseen tai kehittämiseen käytettävää tiedustelutietoa osin myös peitetoiminnan keinoin. HUMINT -asiantuntijamme analysoivat ja luokittelevat tiedot ja koostavat ne raportiksi asiakasta varten. HUMINT -palvelumme ovat lähes aina osa suurempia kokonaisuuksia, kuten tunkeutumistestauksia.Kysy lisää rikosturvallisuuspalveluistamme, asiantuntijamme vastaa 24 tunnin sisällä yhteydenotostanne. Käsittelemme kaikki yhteydenotot luottamuksellisesti.
Kiireellisissä tilanteissa tavoitatte asiantuntijamme puhelimitse 010 411 2801, 24 tuntia vuorokaudessa.

02.

MATKUSTUSTURVALLISUUS

Henkilöresurssien turvaaminen ulkomailla

Maakohtaiset riskikartoitukset

Matkustusturvallisuuspalvelumme sisältää kohdemaakohtaisen riskikartoituksen ja uhka-arvion, minkä perusteella asiantuntijamme laativat asiakkaan toiveiden mukaisesti suppean, perusmuotoisen tai laajan matkustusturvallisuussuunnitelman sekä kouluttavat ja perehdyttävät henkilöstönne turvallisiin toimintamalleihin sekä toimintaan uhka- ja kriisitilanteissa.

Advance-toiminta

Joissakin hankkeissa saattaa olla strategisesti edullista toteuttaa tiedustelu- ja valmistelutoimintaa kohdemaassa erityiskoulutetun Advance -tiimimme toimesta tarkan ja täsmällisen tilannekuvan muodostamiseksi. Advance -tiimin asiantuntijat kartoittavat tarvittaessa paikalliset turvallisuuspalvelut ja avustavat niiden arvioinnissa, kilpailutuksessa ja hankinnassa, sekä osallistuvat tarvittavaan viranomaisyhteistyöhön.

Tilannekuvapalvelu

Tilannekuvakeskuksemme päivystää 24 tuntina vuorokaudessa, 7 päivänä viikossa, 365 vuorokautena vuodessa. Keskuksen asiantuntijat seuraavat eri lähteistä saatavaa tiedustelutietoa, ylläpitävät tilannekuvaa, tiedottavat mahdollisista turvallisuuteen vaikuttavista poikkeamista, sekä käynnistävät sovitut toimenpiteet kriisi- ja poikkeustilanteissa.

Varautumis- ja evakuointijärjestelyt

Matkustusturvallisuussuunnitelmaan kuuluu oleellisena osana varautumissuunnitelma kriisi- ja poikkeustilanteiden varalta. Varautumissuunnitelmassa on myös arvioitu mahdolliset evakuointijärjestelyt ja niiden käytännön toteutus. Omatoimiset evakuointitoimintamallit voidaan sisällyttää henkilöstön turvallisuuskoulutukseen ja -perehdytykseen. Kriisi- ja poikkeustilanteiden hallinta (crisis management) on tärkeä osa ulkomaantoimintojen turvallisuutta.

Kysy lisää matkustusturvallisuuspalveluistamme, asiantuntijamme vastaa 24 tunnin sisällä yhteydenotostanne. Käsittelemme kaikki yhteydenotot luottamuksellisesti.

Kiireellisissä tilanteissa tavoitatte asiantuntijamme puhelimitse 010 411 2801, 24 tuntia vuorokaudessa.

03.

TAPAHTUMATURVALLISUUS

Erityistilaisuuksien ja -tapahtumien riskienhallinta ja häiriöttömyyden turvaaminen

Yritystapahtumat

Tapahtumaturvatiimimme toteutaa erilaisten yritystapahtumien kokonaisuturvallisuusjärjestelyt avaimet käteen -periaatteella – asiakaslähtöisesti, palveluhenkisesti ja kustannustehokkaasti. Edustava ja palvelualtis turvahenkilöstömme vastaa hienotunteisesti ja tyylikkäästi mm. promootiotilaisuuksien, tuotelanseerausten, sekä erilaisten edustustilaisuuksien turvallisuudesta, sujuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Luonnollisesti tilaisuuksien turvallisuus- ja pelastussuunnittelu sekä viranomaisyhteistyö hoituu kauttamme.

  • Kokoukset ja konferenssit
  • yhtiökokoukset
  • konferenssit
  • messutapahtumat
  • poliittiset tilaisuudet
  • VIP- ja yksityistilaisuudet

VIP –tason tapahtumat, kuten yksityistilaisuudet ja -juhlat edellyttävät tyylikästä, edustavaa ja ammattitaitoista VIP -tason turvapalvelua. VIP -turvahenkilöstömme vastaa tilaisuutenne kokonaisturvallsuudesta vankalla kokemuksella.

Konsertit ja kiertueet

Ammattitaitoinen turvahenkilöstömme vastaa koti- ja ulkomaisten artistien ja esiintyjien turvallisuudesta, sekä huolehtii konserttien ja kiertueiden sujuvuudesta ja häiriöttömyydestä useiden vuosien kokemuksella. Riskikartoituksen ja turvallisuussuunnitelman perusteella laadittu kustannusanalyysi takaa sen, ettei myöskään tapahtumanjärjestäjälle ikäviä taloudellisia yllätyksiä pääse syntymään.
Kysy lisää tapahtumaturvallisuuspalveluistamme, asiantuntijamme vastaa 24 tunnin sisällä yhteydenotostanne. Käsittelemme kaikki yhteydenotot luottamuksellisesti.
Kiireellisissä tilanteissa tavoitatte asiantuntijamme puhelimitse 010 411 2801, 24 tuntia vuorokaudessa.

04.


YRITYS- JA YHTEISÖTURVALLISUUS

 
 

Konsultoimme ja valmennamme yrityksiä ja kolmannen sektorin yhteisöjä riskienhallinnassa,
kokonaisturvallisuudessa, jatkuvuuden hallinnassa sekä vahingontorjunnassa. Konsultaatiot voidaan rajata yksittäisiin, kriittisiin yritys- ja yhteisöturvallisuuden osa-alueisiin tai laajentaa koskemaan koko turvallisuusstrategiaa.

Koulutuspalveluidemme avulla kehitetään yrityksen ja yhteisön turvallisuuskulttuuria erilaisten
koulutus-, valmennus- ja perehdytysprojektien tai jatkuvan koulutuskumppanuuden kautta. Tavoitteena on toimivan turvallisuuskulttuurin kautta muuttaa yrityksen tai yhteisön turvallisuustoiminta pakollisesta pahasta tai välttämättömästä kuluerästä toimintaa
tukevaksi tai tuottavaksi osaksi kokonaisturvallisuutta ja riskienhallintaa.

Kiireellisissä tilanteissa tavoitatte asiantuntijamme puhelimitse 010 411 2801, 24 tuntia vuorokaudessa

05.

Top